Newyddion Cyngor Cymuned Llanllyfni

Hydref 2020

Holiadur Anghenion Tai Penygroes

Mae Cymdeithas Dai Grŵp Cynefin wedi adnabod darn o dir gyferbyn a Maes Dulyn ym Mhenygroes gellir ei ddefnyddio ar gyfer datblygu tai fforddiadwy. Mae Grŵp Cynefin yn awyddus awyddus i ddod i wybod beth yw’r sefyllfa dai yn ardal Penygroes. Mae map o’r safle wedi ei gynnwys isod.

Pwrpas yr holiadur yw darganfod beth yw’r angen am dai yn yr ardal hon, os oes angen, a pha fath o dai sydd angen eu hangen arnoch chi. Mae’r holiadur hefyd yn rhoi cyfle i chi nodi eich barn am unrhyw ddatblygiad posib yn eich ardal chi.

Mae modd cwblhau’r holiadur drwy ddilyn y ddolen isod. Ni ddylai’r holiadur gymryd dim mwy ‘na 10 munud i chi ei gwblhau. Gofynnwn yn garedig  i chi gwblhau’r holiadur erbyn Dydd Gwener, Hydref 23, 2020.

http://bit.ly/_Penygroes

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn gyflawn.

map-penygroes

Medi 2020

Hysbysiad penodi dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr  o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn gyflawn.

Gorffennaf 2020

Seddi Gwag Achlysurol - Wardiau Penygroes a Talysarn

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o seddi gwag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn wardiau Penygroes (1 sedd) a Talysarn (1 sedd) ar Gyngor Cymuned Llanllyfni.

Cynhelir etholiad i lenwi’r seddi gwag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward perthnasol i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 14 Awst, 2020.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y seddi gwag gan y Cyngor Cymuned.

Clerc y Cyngor
27 Gorffennaf 2020

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanllyfni

DEDDF CYRFF CYHOEDDUS (EU DERBYN I GYFARFODYDD) ADRAN 1(4)A

O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, ATODLEN 12, PARAGRAFF 26(2)(a)

Yn unol a gofynion y darpariaethau statudol uchod, RHODDIR HYSBYSIAD FELLY y cynhelir CYFARFOD BLYNYDDOL CYNGOR CYMUNED LLANLLYFNI, ar ddydd Mawrth, 14eg o Orffennaf 2020 am  7.00 y.h.

Alwen Johnson,
Clerc y Cyngor
07.07.20

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn gyflawn.

Ionawr 2020

Gwahoddir ceisiadau am swydd Clerc i Gyngor Cymuned Llanllyfni.

Lleoliad: Cyfarfodydd Pwyllgor ac Is-bwyllgor misol ym Mhenygroes yn ogystal a chyflawni y gwaith gweinyddol o’ch  cartref.  
Oriau Gwaith: 15 awr yr wythnos.  
Prif Ddyletswyddau: Presennol ymhob cyfarfod Cyngor, cadw cofnodion, gweithredu fel Swyddog Ariannol y Cyngor a Swyddog Claddu i fynwentydd y Plwyf, cadw’n ddiogel holl ddogfennau y Cyngor, adrodd i’r wasg a chyfryngau a goruchwylio dyletswyddau contractwyr. Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.
Cyflog: £10.97 yr awr - Graddfa 21 (pro rata). Pensiwn a chyfraniad tuag at gostau ffôn a rhyngrwyd yn ogystal.
Dyddiad Cau: Pymthegfed o Chwefror 2020, 5.00 y.h

This is an advert for a Clerk for the Llanllyfni Community Council – the ability to speak welsh is essential.

Am fwy o fanylion a swydd ddisgrifiad cysylltwch a’r Cadeirydd, Mr Barry Bracegirdle, ar:

E-bost: barrybrace@live.co.uk
Ffôn: 07881 870 088

Mehefin 2019

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr - cyfrifon y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2019

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn gyflawn.

WARD TALYSARN
SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o  sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Talysarn ar Gyngor Cymuned Llanllyfni.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 28 Mehefin, 2019.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned.

Alwen Johnson
Clerc y Cyngor
Dyddiedig 10 Mehefin 2019

Mai 2019

Cyfarfod Blynyddol 2019 Cyngor Cymuned Llanllyfni

yn Festri Capel Soar Penygroes, ar nos Fawrth, 14eg o Fai 2017 am 7.00 y.h

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn gyflawn.

Mawrth 2019

WARD TALYSARN
SEDD WAG ACHLYSUROL

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o  sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Talysarn ar Gyngor Cymuned Llanllyfni.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 22 Mawrth, 2019.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned.

Alwen Johnson
Clerc y Cyngor
Dyddiedig 4 Mawrth 2019

Awst 2018

Seddi Gwag Achlysurol - Ward Talysarn

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 2 sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Talysarn ar Gyngor Cymuned Llanllyfni.

Cynhelir etholiad i lenwi’r dwy sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o’r ward uchod i’r: Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Llun,3 Medi, 2018.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y seddi gwag gan y Cyngor Cymuned.

Alwen Johnson
Clerc y Cyngor
Dyddiedig 13 Awst 2018

Rhagfyr 2017

Ceisiadau am arian

Bydd ceisiadau am arian yn cael eu trafod yn ystod cyfarfod y Cyngor fis Chwefror - croesawir ceisiadau gan fudiadau.

Ceisiadau drwy lythyr os gwelwch yn dda, a rhaid cofio bod angen copi cyfredol o'r cyfrifon i gyd-fynd â'r cais er mwyn cael ei ystyried.

Cynghorwyr Sir

Diolch i'r Cynghorwyr Judith Humphreys a Craig ab Iago am eu hadroddiadau cynhwysfawr i'r Cyngor Cymuned yn ystod cyfarfodydd y Cyngor. Rhoddir gwahoddiad i'n Cynghorwyr Sir i'n cyfarfodydd misol yn rheolaidd, ac mae'r cyswllt hwn yn werthfawr.

Hydref 2017

Dorothea

Croesawyd Ffion Llwyd-Jones, Mark Billingham a Tim Heatley o gwmni 'Dorothea Lakes' i’n cyfarfod fis Hydref.  Cafwyd cyfle i drafod yn anffurfiol, ac fe rannodd y perchnogion eu gweledigaeth ar gyfer cynllun hydro ar y safle gyda’r Cynghorwyr.  

Trafodwyd llwybrau cyhoeddus, a’r dymuniad gan y cwmni i warchod ac adfer llwybrau ar y safle.  Gofynwyd i’r Cynghorwyr drosglwyddo neges i’r cyhoedd i adrodd am unrhyw ymddygiad amhriodol i’r heddlu.  Roedd y cwmni yn dweud eu bod am geisio ffyrdd i sicrhau atal ‘tombstoning’ a mynediad i adeiladau anniogel.  Dywedasant fod cynlluniau arfaethedig ar gyfer rheoli diogelwch plymio ar y safle, wedi ei reoleiddio gan ddarparwyr trwydded, a chyfleusterau toiled ar gyfer pobl yn plymio.    

Roedd y cwmni yn awyddus i gadw cysylltiad barhaus efo’r Cyngor Cymuned, ac yn rhagweld amserlen o rhyw 3-4 mlynedd cyn gallu cwblhau’r broses gynllunio yn gyntaf.

Mehefin 2017

Croesawyd y Cyngorydd Judith Humphreys i'n cyfarfod fis Mai - Aelod newydd dros Penygroes.  Edrychwn ymlaen i gyd-weithio.

Mae'r Cyngor Cymuned wedi gwneud ymholiadau pellach am y cwtogiad yn oriau agor llyfrgell Penygroes.  Bu i'r Cyngor Cymuned gytuno i gyfrannu yn ariannol er mwyn cadw oriau agor y llyfrgell, ond er hyn, mae'r oriau agor wedi eu cwtogi.  

Mae cwtogiadau pellach i grant torri llwybrau cyhoeddus yn golygu bod llawer iawn llai o gyllid eleni ar gyfer y gwaith, a bydd hwn yn lleihau hyd yn oed mwy eto y flwyddyn nesaf.  Byddwn yn ddiolchgar iawn i'r cyhoedd petaech yn cysylltu gyda'r Cyngor Cymuned efo manlyion unrhyw lwybrau yr ydych yn eu cerdded a pha mor aml.  Rydym yn bwriadu gwneud arolwg o'r llwybrau sy'n cael eu defnyddio.  Gellir ebostio ajohnson200@btinternet.com.

Mai 2017

Cyfarfod Blynyddol 2017 Cyngor Cymuned Llanllyfni

yn Festri Capel Soar Penygroes, ar nos Fawrth, 9fed o Fai 2017 am 7.00 y.h

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn gyflawn.

Mawrth 2017

RHYBUDD ETHOLIAD - Cyngor Gwynedd - ARFON

Etholiad Cynghorwyr Sir 4 Mai 2017

Lawrlwytho'r manylion

Mai 2016

Cyfarfod Blynyddol 2016 Cyngor Cymuned Llanllyfni

yn Festri Capel Soar Penygroes, ar nos Fawrth, 10fed o Fai 2016 am 7.00 y.h

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb yn gyflawn.

Ebrill 2016

Gwarchod y Gymdogaeth - OWL

Gwarchod y Gymdogaeth

Pa fath o gymdogaeth hoffech fyw ynddi?

Mae Gwarchod y Gymdogaeth yn un o'r cynlluniau atal trosedd mwyaf llwyddiannus erioed.

Nid lleihau trosedd yn unig yw nod cynllun Gwarchod y Gymdogaeth - mae'n ceisio adeiladu ysbryd cymunedol a pherthnasau da.

Hoffai'r Cyngor Cymuned dynnu sylw trigolion lleol i'r cynllun hwn.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r daflen wybodaeth.

Ionawr 2016

Bydd y Cyngor yn trafod ceisiadau am nawdd ariannol yng nhgyfarfod y Cyngor fis Chwefror - dylid cyfeirio ceisiadau drwy lythyr at Alwen Johnson (Clerc), Mon Awel, Lon Ysgubor Wen, Caernarfon, Gwynedd, neu drwy ebost i ajohnson200@btinternet.com erbyn diwedd mis Ionawr os gwelwch yn dda. Rhaid cynnwys maentolen ariannol.

Hydref 2015

Mae’r Cyngor yn bryderus am ddyfodol adeilad y Fic ym Mhenygroes, ac yn awyddus i gynnal cyfarfod gydag Alun Ffred Jones i agor trafodaethau.

Rydym hefyd wedi gwahodd swyddog o gwmni chwarel Cae Efa Lwyd I gyfarfod y Cyngor, a gobeithio cael cyfle i’w holi cyn ddiwedd y flwyddyn.

Hoffwn dynnu sylw rhieni fod rhai plant yn chwarae yn beryglus yn Cwtin.  Maent yn dringo dros y ffens a rhedeg i lawr am y lon fawr.  Mae pryder am eu diogelwch.

Gorffennaf ac Awst 2015

Gwahoddwyd yr Heddlu i’n cyfarfod fis Gorffennaf i drafod materion lleol.  Diolch i Julie Holland am fynychu.  Roedd yn annog pobl i adrodd materion i Crimestoppers ar 0800 555 111, pa bynnag mor fychan.

Cafwyd cyflwyniad gan elusen Sylfaen Cymunedol, ar ymgynghoiad cymunedol i ddyfodol Siop Griffiths Penygroes.

Daeth Sharon Brooks o Gilgwyn i roi cylfwyniad i’r Cyngor o bryderon trigolion Cilgwyn am effaith parc solar yn eu cymuned.

Mai 2015

Swyddfa Bost

Gresyn oedd gweld fod Swyddfa Bost Penygroes wedi cau.  Roedd pawb o'r Cyngor yn awyddus i drio cadw'r gwasanaeth Post yn y pentref ac yn gefnogol iawn o helpu i drio cael y Post yn ei ôl.

Baw Ci

Hoffem wneud cais i drigolion gadw llygad ar pwy sy'n gyfrifol am adael i'w cwn faeddu ar balmentydd y pentrefi.  Gellir rhannu'r wybodaeth yn gwbl gyfrinachol gyda Peter Simpson o Gyngor Gwynedd.

Chwefror 2015

Mae'r Cyngor Cymuned yn ddiolchgar iawn i Grŵp Cerddwyr Caernarfon a Dwyfor am eu gwaith gwirfoddol o glirio llwybrau 1 / 4 yn Nhalysarn.  Mae'r gwelliant yn un mawr, a gwerthfawr i'r Cyngor.  Mae'r dull sydd mewn grym o raddio llwybrau yn golygu na fydd llwybrau o'r fath yn cael eu cynnwys ar raglen torri, ac felly mae'r math yma o waith gan wirfoddolwyr yn dod yn llawer mwy pwysig i'r dyfodol.

Llwybr 1-4 Talysarn - Llun 1

Llwybr 1-4 Talysarn - Llun 2

Llwybr 1-4 Talysarn - Llun 4Llwybr 1-4 Talysarn - Llun 5

Llwybr 1-4 Talysarn - Llun 3

Ionawr 2015

Grantiau

Mae'r Cyngor Cymuned yn cael yr hawl i roi grantiau i grwpiau a sefydliadau lleol.

Fel arfer gwneir penderfyniadau am grantiau yng nghyfarfod y cyngor ym mis Chwefror. Os yw eich grŵp yn dymuno gwneud cais am grant, anfonwch fanylion eich cais i'r Clerc erbyn diwedd mis Ionawr, os gwelwch yn dda, yn cynnwys at ba ddiben y byddwch yn defnyddio'r grant, ac yn amgáu copi o gyfrifon diweddaraf eich grŵp.

Rhagfyr 2014

Cyfle i dendro am y Gytundeb Cynnal Mynwentydd a’r Cytundeb Cynnal Llwybrau am 3 mlynedd (01/04/2015 – 31/03/2018)

Dyddiad cau: 6:00 yr hwyr, Dydd Gwener, 06 chwefror 2015

Nid yw'r dogfennau ar gael rhagor gan fod y dyddiad cau wedi pasio.

Awst 2014

Gwefan y Cyngor Cymuned yn cael ei lansio

Gyda chymorth gan Gronfa Cist Gwynedd, Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Cymuned Llanllyfni yn falch o gyflwyno gwefan newydd y Cyngor - www.llanllyfni.org.uk.

Byddwn yn defnyddio'r wefan i rannu gwybodaeth am waith y Cyngor Cymuned, yn ogystal â chyflwyno cofnodion cyfarfodydd y Cyngor.